Akademik Faaliyetler

Akademik Faaliyetler:

Tez:

1) Karaburgu, Oğuzhan (1998), "Şâir Mecmuası Üzerinde Bir İnceleme”, Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Danışman: Doç. Dr. Hülya Argunşah, Kayseri.  (Yayımlanmamış Lisans Tezi)

 

2) Karaburgu, Oğuzhan (2001), "Reşat Nuri Güntekin’in Hikâyeleri Üzerinde Bir İnceleme”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Danışman:Yrd. Doç. Dr. İsmet Emre, Sivas. (Yayımlanmamış Y. Lisans Tezi) 

 

3) Karaburgu, Oğuzhan (2010) "Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Tiyatroları Üzerinde Bir Araştırma ve İnceleme”, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. İsmail Çetişli, Denizli. 

 

 

Ulusal Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler:

1)   Oğuzhan Karaburgu,  "Arayışın Postmodernist Anlatısı:  Bin Hüzünlü Haz”, 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, Kayseri, 27-28 Mart 2008. Erciyes Üniversitesi.(Yayını: 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu Bildirileri, Erciyes Ünv. Yayınları, Kayseri 2009, s. 185-196.)

2)  Oğuzhan Karaburgu,  "M.Fuad Köprülü'nün Gözüyle Millî Edebiyat ”, 100.Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Millî Edebiyat Çalıştayı, İstanbul, 29-30 Nisan 2011. Türk Dil Kurumu-Türk Edebiyatı Vakfı.(Yayını: 100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Millî Edebiyat Çalıştayı Bildirileri, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 2011, s. 142-149.(Ayrıca Düzenleme Kurulu'nda görev)

3) Oğuzhan Karaburgu,  "Sabahattin Ali'nin Sanatı ve Eserleri Üzerinde Sinop Hapishanesi'nin Etkileri ”, Sinop İli Değerleri Sempozyumu, Sinop, 15-18 Mayıs 2013. Sinop Üniversitesi.

 

Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler:

1)    Oğuzhan Karaburgu, "Fehmi K.’nın Acayip Serüvenleri’nde Postmodern İzler”, Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, İstanbul, 27-28 Ağustos 2007. Kültür Üniversitesi.(Yayını: Utek 2007 Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi Bildiri Kitabı, C.II, İstanbul,  2009, s. 173-182)

2)    Oğuzhan Karaburgu, "Abdülhak Hâmid Tarhan’daki Namık Kemal - Tiyatro Eserlerinden Hareketle Abdülhak Hâmid Tarhan'da Namık Kemal Tesiri”, Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Tekirdağ, 20-22 Aralık 2010, Namık Kemal Üniversitesi..(Yayını: Doğumunun 170.Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu Bildiri Kitabı, C.II, Tekirdağ,  2010, s. 637-643)

 

Yazılarımın Yayımlandığı Dergiler:

Arayışlar,

Bilig,

Bizim Gençlik

Bizim Külliye,

BÜEFAD (Bartın Ünv.Eğitim Fak. Dergisi),

Dergâh,

Düşünen Siyaset,

Geçit

Hece,

İzzetli Genç Kalemler

Mai,

Roman Kahramanları,

Şiir Vakti,

Türk Dili,

Türk Edebiyatı,

Turkish Studies,

Türk Yurdu,

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları,

Yeni Ufuklar

 

Tanıtım Yazıları:

1)  Oğuzhan Karaburgu, "Bir Külliyat Neşri ve Ömer Seyfettin Müjdesi”, Dergâh, c. X, S. 115-116, Eylül-Ekim 1999, s. 5-6.

2)  Oğuzhan Karaburgu, "İkaros’un Yeni Yüzü :Cahit Sıtkı Tarancı”, Bizim Külliye, S.14, Temmuz-Ağustos-Eylül 2002, s.72-73.

3)  Oğuzhan Karaburgu, "Metin Tahlillerine Giriş-1/Şiir”, Arayışlar, Yıl:7, S.14, 2005,s.219-220

4)  Oğuzhan Karaburgu, "Tanpınar, Trajik Bir Şair ve Şiiri”, Bilig, Sayı: 49, Bahar 2009, s. 227-230.

5)  Oğuzhan Karaburgu, "Mekânın Hikâyesi”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S. 8,  Yıl:4, Temmuz-Aralık 2012, s.177-179.

 

Makaleler:

1)     Oğuzhan Karaburgu, "Reşat Nuri Güntekin’in Hikâyelerinde Çocuklar”, Bizim Külliye, S.17, Nisan-Mayıs-Haziran 2003, s.66-70.

2)     Oğuzhan Karaburgu, "Bir Şâir’in Dergisi: Şâir”, Arayışlar, Yıl:7, S.13, 2005, s.75-88.

3)     Oğuzhan Karaburgu, "Cemil Meriç’in Dil ve Edebiyat Üzerine Düşünceleri”, Düşünen Siyaset, S. 22, s. 121 (Cemil Meriç, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2006, s.185-189)

4)     Oğuzhan Karaburgu, "Reşat Nuri Güntekin’in Bilinmeyen Müstear İsimleri”,  Türk Dili, S. 660, Aralık 2006, s. 525-535.

5)     Oğuzhan Karaburgu,  "Şâir ve Şâir Nedim Mecmuaları Arasındaki Bir Hece-Aruz Tartışması”, Arayışlar, Yıl:8, S.15, 2006,s.85-92

6)     Oğuzhan Karaburgu, "Postmodern Anlatılarda Zaman”, Hece (Postmodern Özel Sayısı), Sayı 138-139-140, Haziran-Temmuz-Ağustos 2008.

7)     Oğuzhan Karaburgu, "Bir Kurtuluş Savaşı Güncesi ve Atatürk Kurtuluş Savaşında Şiiri”, Arayışlar, Yıl: 10, S. 19, 2009, s. 29-37.

8)     Oğuzhan Karaburgu,  "Roman Dili Üzerine Bazı Dikkatler”, Mai, Yıl: 1, Sayı: 2, Haziran-Temmuz 2009, İzmir, s. 42-45.

9)     Oğuzhan Karaburgu, "Ütopik Roman ve Bir Ütopya: 1984”, Mai, Yıl: 1, S.4, Ekim-Kasım-Aralık 2009, s.40-45.

10)   Oğuzhan Karaburgu, "Baba ve Piç Romanı ve Simetri”,  Arayışlar, Yıl: 10, S. 20, 2008, s.47-62.

11)   Oğuzhan Karaburgu, "Şimdiki Zaman Çekiminde Bir Şâire Mektup”, Mai, Yıl: 2, S.6, Sonbahar 2010, s.14-15.

12)   Oğuzhan Karaburgu (Ayşe Demir’le birlikte), "100. Yılında Yeni Lisân Hareketi ve Millî Edebiyat Çalıştayı”, Türk Edebiyatı, S. 452, Haziran 2011, s. 76-79.

13)   Oğuzhan Karaburgu, "Abdülhak Hâmid Tarhan'ın Tiyatro Eserlerine Yeni Bir Tasnif Teklifi", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Yıl:3, Sayı:6, Temmuz-Aralık 2011, 273-284.

14)   Oğuzhan Karaburgu, "Doğumunun 160.  ve Ölümünün 75. Yılında Abdülhak Hâmid Tarhan Bibliyografyası”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S. 7,  Yıl:4, Ocak-Haziran 2012, s.261-304.

15)   Oğuzhan Karaburgu, "Bir Yunus Romanı:Od-Bizim Yunus", Türk Yurdu, C.32, S.297, Mayıs 2012, s. 121-125.

16)   Oğuzhan Karaburgu, "Çöl Yolculuğunda Doyulmaz Su: Bizim Diyar'ın Haşim Dayısı ve Zabit Rıfat'ı",  Roman Kahramanları, S. 12, Ekim-Kasım-Aralık 2012,  s.46-50. 

17)   Oğuzhan Karaburgu, "Şiir Dilinde Sapma/Delişme Üzerine",  Şiir Vakti, S. 4, Mart 2013,  s.15-19. 

18)   Oğuzhan Karaburgu, "Şair-i Azam Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Tiyatro Yazarı Olarak Dil ve Üslûbu”,BÜEFAD, C.1,S.2,Yaz 2013,s.270-287.

19)   Oğuzhan Karaburgu, "Etkilenme Endişesi Bağlamında Namık Kemal ve Abdülhak Hâmid Tarhan Üzerine Bir Değerlendirme”, Turkish Studies, Volume 8/9,Summer 2013,s.1745-1750.

 

Panel:

1)     Panelist: Oğuzhan Karaburgu, "Bir Şâir’in Dergisi: Şâir”, Modern Türk Edebiyatının Tanıkları, Tanzimat’tan 1950’lere Gazete ve Dergiler, Pamukkale Ünv. –Muğla Ünv. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin 27 Nisan 2010, tarihinde düzenlediği panel,(Diğer panelistler: Prof. Dr. Önder Göçgün, Prof. Dr. İsmail Çetişli) Denizli.

 

Konferans:

1) Konuşmacı: Oğuzhan Karaburgu, "Necip Fazıl Kısakürek'in Sanatı ve Sanatkarlığı", 30. Vefat Yılında Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Programı, Bartın Valiliği- Bartın İl Kültür Müdürlüğü- Bartın Üniversitesi-Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 Mayıs 2013, Bartın Kültür Merkezi,Bartın.

2) Konuşmacı: Oğuzhan Karaburgu, "Okuma Kültürü", AİBÜ eitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Etkinliği, 17 Aralık 2014, Bolu.

 

Kitaplar:

1)     Oğuzhan Karaburgu, Turfanda mı Yoksa Turfa mı? (İnceleme-Metin), IQ Yayınları, İstanbul, 2008.

2)     Oğuzhan Karaburgu, Şâirin Sahneye Düşen Gölgesi: Abdülhak Hâmid Tarhan'ın Tiyatro Eserleri Üzerine Bir İnceleme,Kesit Yay., İstanbul 2012, 611s.

 

Kitap’ta Bölüm:

1)     Oğuzhan Karaburgu, "Cemil Meriç’in Dil ve Edebiyat Üzerine Düşünceleri”, Cemil Meriç, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2006, s.185-189 (2010'da yeni baskısı yapıldı)

2)     Oğuzhan Karaburgu, "Kürk Mantolu Madonna Üzerine…”, Harun Güngör Armağan Kitabı, Kesit Yayınları, İstanbul, 2010, s.239-252.

3)     Oğuzhan Karaburgu, "Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Sabr u Sebat İsimli Tiyatro Eserinde Geleneksel Türk Tiyatrosunun İzleri”, Prof.Dr.Önder GÖÇGÜN'e Armağan, Pamukkale Ünv.Yay, Denizli, 2013, s.647-655.

4)     Oğuzhan Karaburgu, "Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Tezer yahut Melik Abdurrahmanü's Sâlis'ini Yeni Tarihselcilik Bağlamında Okuma Denemesi”, Türk Edebiyatına Açılan Pencere İnci Enginün Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay, Ankara, 2014, s.299-306.

 

Editörlük:

1) Türk Kültür Tarihinde Denizli ve Kentleşme Sorunları Sempozyumu Bildiri Kitabı, Denizli

2) 100.Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Millî Edebiyat Çalıştayı Bildirileri, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları,İstanbul,2011

 

Hakemlik:

1) BÜEFAD (Bartın Ünv.Eğitim Fakültesi Dergisi)-Dergi Yayın Kurulu Üyeliği

2) Turkish Studies (İnternational Periodical For The Languages)

3) JILA (International Journal of Language Academy)

 

Atıflar:

 

--- M.Fatih Kanter, Ölümünün 50.Yılında Belgelerle Reşat Nuri Güntekin,İnkılap Yayınevi,İstanbul 2006, s.28,236. (Oğuzhan Karaburgu,  "Reşat Nuri Güntekin’in Hikâyeleri Üzerinde Bir İnceleme”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Sivas,2001.)

 

--- M.Fatih Kanter, Ölümünün 50.Yılında Belgelerle Reşat Nuri Güntekin,İnkılap Yayınevi,İstanbul 2006, s.242 (Oğuzhan Karaburgu, " "Reşat Nuri Güntekin’in Hikâyelerinde Çocuklar”, Bizim Külliye, S.17, Nisan-Mayıs-Haziran 2003,s.66-70.)

 

--- İsmail Çetişli, "Batı Edebiyatında Edebi Akımlar",Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları,2009.(Oğuzhan Karaburgu,  "Arayışın Postmodernist Anlatısı:  Bin Hüzünlü Haz”, 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, Kayseri, 27-28 Mart 2008. Erciyes Üniversitesi. (Yayını: 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu Bildirileri, Erciyes Ünv. Yayınları, Kayseri 2009, s. 185-196.)

 

--- Hülya Argunşah,"Millî Edebiyat", Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı,Grafiker Yayınları, Ankara.(Oğuzhan Karaburgu,Şair Mecmuası Üzerine Bir İnceleme, Kayseri 1998,Yayımlanmamış Lisans Tezi)

 

--- Mehmet Bakır Şengül,"Romanda Zaman Kavramı", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research),Kış2011,C.4,S.16,s.431 (Oğuzhan Karaburgu, "Postmodern Anlatılarda Zaman”, Hece Postmodern Özel Sayısı, Haziran-Temmuz-Ağustos, 2008, S. 138–139–140, s.363–367.)

 

--- Adem Çalışkan, "Halit Fahri Ozansoy Bibliyografyası",ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C.3,S.6,Aralık 2012,s.23,88. (Oğuzhan Karaburgu, Şairin Sahneye Düşen Gölgesi: Abdülhak Hâmid Tarhan'ın Tiyatroları Üzerine Bir İnceleme, Kesit Yayınları, İstanbul 2012,615s.)

 

--- Emet GÜREL,Jale ALEM, "Postmodern Bir Durum Komedisi Üzerine İçerik Analizi: Simpsonlar",Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (TheJournal of International Social Research), Kış2010,C.3,S.10,s.336,341,346.(Oğuzhan Karaburgu, "Arayışın Postmodernist Anlatısı: Bin Hüzünlü Haz”, 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, Kayseri, 27-28Mart 2008. Erciyes Üniversitesi.(Yayını: 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu Bildirileri, Erciyes Ünv. Yayınları, Kayseri 2009, s. 185-196.)

 

--- Tüley Gencer,"Cemil Meriç ile Türk Modernleşmesine Bir Bakış", Bitlis Eren Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C1,S1, 2012 (Oğuzhan Karaburgu, "Cemil Meriç’in Dil ve Edebiyat Üzerine Düşünceleri”, Düşünen Siyaset,S. 22, s. 121-)

 

--- Ümmühan Bilgin Topçu,"Yunus Örneğinde Kahramanı Ete Kemiğe Büründürmek",Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume:8/1, Winter 2013,s.2631. (Oğuzhan Karaburgu, "Bir Yunus Romanı:Od-Bizim Yunus", Türk Yurdu,C.32, S.297, Mayıs 2012, s. 121-125.)

 

--- http://atiptutmacalar.blogspot.com/2011/09/sabahattin-aliden-kurk-mantolu-madonna.html(Sabahattin Ali'den Kürk Mantolu Madonna - Roman Yapısı ve Psikanalatik İncelemesi),( Oğuzhan Karaburgu, "Kürk Mantolu Madonna Üzerine…”, Harun Güngör Armağan Kitabı, Kesit Yayınları, İstanbul, 2010,s.239-252)

 

--- http://osmanaytekin50.blogcu.com/edebiyatimizin-mustearlari/3840217(Osman Aytekin, Edebiyatımızın Müstearları),(Oğuzhan Karaburgu, "Reşat NuriGüntekin’in Bilinmeyen Müstear İsimleri”, Türk Dili, S. 660, Aralık 2006, s.525-535.)

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi --- http://dergi.fsm.edu.tr/index.php/ia/article/viewFile/58/68 (FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 2 Yıl/Year 2013 Güz/Autumn ), (100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Milli Edebiyat Çalıştayı Bildirileri (Yay. Hzl. Hülya Argunşah, Oğuzhan Karaburgu), Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011).

Benzer Yazılar

Yorumlar

Yorum Yazın

Yorum yazarken Türkçe imla kurallarına uyarsanız sevinirim.


Arama
Beni yukari isinla