BÜEFAD'ın 2.Sayısı Yayımlandı...

Görsel Okuma Eğitimi (Visual Reading Education)

 

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

1-17

 

İlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin Yönetsel Etkililik Düzeyi (Managerial Effectiveness Levels of Primary School and Secondary School Administrator)

 

Yrd. Doç. Dr. Süleyman GÖKSOY, Yrd. Doç. Dr. Mahmut SAĞIR, Şenyurt YENİPINAR

18-31

 

Okulda Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretiminde Sözel Dil Becerilerinin Kullanımı (Use of Oral Language Skills in Foreign Language Teaching at Early Childhood Period in School)

 

Yrd. Doç. Dr. Ebubekir BOZAVLI

32-43

 

Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Analysis of PreserviceTeachers' Computer Related Self Efficacy Perception According to Various Variables)

 

Arş. Gör. Nesrin HARK SÖYLEMEZ, Doç. Dr. Behçet ORAL

44-60

 

Oğuz Atay’ın "Bir Bilim Adamının Romanı Mustafa İnan Adlı" Eserinde Eğitim ve Eğitim Sorunları (Education and Education Problems in OğuzAtay’s Novel “Bir Bilim Adamının Romanı Mustafa İnan”)

 

Arş. Gör. Dr. Yasemin ASLAN

61-74

 

Ortaöğretim Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi "İzmir-Buca Örneği" (An Investigation of High School Students’ Attitudes towards Reading "İzmir-Buca Sample")

 

Yrd. Doç. Dr. Nevin AKKAYA, Serpil ÖZDEMİR

75-96

 

Öğrenen Toplumunun Oluşturulmasında Dönüştürücü Öğrenme Teorisinin Din Eğitimine Yansımaları (The Reflections of Transformative Learning Theory on Religious Education in Constructing of “The Learning Society”)

 

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÇEKİN

97-106

 

The Influence of Media Violence on Children (Medya Şiddetinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi)

 

Yrd. Doç. Dr. Aysun DOĞUTAŞ

107-126

 

Matematiksel Modelleme Sürecini Açıklayan Farklı Yaklaşımlar (Different Approaches Clarifying Mathematical)

 

Arş. Gör. Çağlar Naci HIDIROĞLU, Doç. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL

127-145

 

Yıldırma Davranışları, Nedenleri ve Sonuçları (Mobbing Behaviors, Causes and Results)

 

Dr. Abbas ERTÜRK

146-169

 

E-Mentorluk Sürecinin Mente Başarısına Etkisi (The Effects of E-Mentorship Process On Mentee Achievement)

 

Dr. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR, Doç. Dr. Mukadder BOYDAK ÖZAN

170-186

 

Lise Öğrencilerinin ‘‘Üniversite’’ Kavramına İlişkin Metaforik Algıların İncelemesi (An Examination of High School Students’ Metaphoric Perceptions on The Concept of “University”)

 

Fahrettin KORKMAZ, Yrd. Doç. Dr. Birsen BAĞÇECİ

187-204

 

Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları (The Attitudes of Pre-Service Teachers towards Environmental Issues)

 

Arş. Gör. Suat POLAT, Doç. Dr. Cevdet KIRPIK

205-227

 

Bilimsel Alan Gezisi Tutum Ölçeği Adaptasyon Çalışması (Adaptation Study of Attitude Scale towards Scientific Field Trips)

 

Yrd. Doç. Dr. Hasan Said TORTOP

228-239

 

Estetik ve Çocuk Edebiyatı İlişkisi

 

Ümit YEGEN

240-252

 

Ortaöğretim Beden Eğitimi Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşleriyle Değerlendirilmesi (Evaluation of the Secondary School Physical Education Lesson New Curriculum’s with Teacher Views)

 

Yrd. Doç. Dr. Özer YILDIZ, Okt. Mehtap YILDIZ, Doç. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN

253-269

 

Şair-i Azam Abdülhak Hâmid Tarhan'ın Tiyatro Yazarı Olarak Dil ve Üslûbu (As Playwright,The Great Poet Abdülhak Hâmid Tarhan’s Language and Style )

 

Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan KARABURGU

270-287

 

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Kavramsal Değişim Yaklaşımının, Öğrencilerin Öğrenme Stillerine Göre Başarılarına Etkisi (The Effects of Conceptual Change Approach On Primary School Students’ Achievement According to Their Learning Styles in Science)

 

Dr. Alper Murat ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Halil DİNDAR

288-299

 

Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Model Oluşturma Etkinlikleri ve Matematik Derslerinde Kullanımlarına İlişkin Görüşleri (Secondary Mathematics Teachers’ Views Regarding Model Eliciting Activities and Applications of Them in Mathematics Courses )

 

Arş. Gör. Ayşe TEKİN DEDE, Doç. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL

300-322

 

Matematik Problemi Çözme Basamaklarının Gösteri Araçları İle Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi (Teaching Mathematics Problem Solving Steps with Demonstration Tools Impact to Student Success)

 

Öğr. Gör. Dr. Kerim KARABACAK

323-341

 

100 Temel Eser Okuma Yarışmaları Üzerine Eleştirel Bir İnceleme

 

Yrd. Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ

342-360

Benzer Yazılar

Yorumlar

Yorum Yazın

Yorum yazarken Türkçe imla kurallarına uyarsanız sevinirim.


Arama
Beni yukari isinla